جراحی زیبایی
مرور برچسب

ییماری های لثه

درمان بیماری های دهان با لیزر

عرصه پزشکی و دندانپزشکی به سمت و سویی می رود که بهره گیری از فناوری های نو به نوعی رقابت میان پزشکان و دندانپزشکان تبدیل شده است. با وجود این آگاهی از بایدها و نباید های درمان بیماری دهان و دندان با لیزر خالی از فایده نخواهد بود.طی دهه…
ادامه مطلب ...